српски / english

Резултати рада у 2011. год.

27.12.2011.

Душанка Сремачки презентовала резултате рада у 2011. години

Нови Сад, 26. децембар 2011. - Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Душанка Сремачки са сарадницима одржала је прес конференцију на којој је презентовала резултате рада у овој години, коју је окарактерисила бременитом пословима, институционалним променама, израдом значајних стратешких докумената и потребом да се тај рад прикаже јавности, у складу са Архуском конвенцијом, значајан документ на који се Република Србија обавезала. Поред тога, представљен је рад три јавна предузећа из надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градителсјтсво и животну средину: Националног парка Фрушка гора, Завода за урбанизам Војводине и Покрајинског завода за заштиту природе.

- Просторни план АП Војводине историјска је чињеница, јер је после 33 године под кровом Скупштине Војводине овај документ усвојен. Он има визију развоја простора Војводине и претпоставља да ће се до 2020. године регион развити једним динамичним начином, да ће Војводина постати конкурентнија, са здравијом и квалитетнијом животном средином, да ће Војводина наставити да високо носи вредности мултикутуралне заједнице, да ће уређивати и штитити своје природне и културне вредности и да ће у Војводини са више социјалне правде живети више грађана него што их сада има. Велики задатак који смо себи поставили је урађен. У изради Просторног плана учествовало је више од 80 научника и стручњака - изјавила је Душанка Сремачки и додала да сада предстоји његова имплементација, односно припрема пројеката за првих пет година.

Сремачка је истакла као веома значајну активност доношење Просторног плана инфраструктурног коридора: државног пута И реда Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута И реда Шабац-Лозница. Доношењем овог документа ставорен је законски и плански основ за издавање дозвола и изградњу овог путног правца и тунела кроз Фрушку гору, што је, према речима Сремачке, "документ који живот значи за Срем и Војводину". Од изузетног значаја је и доношење просторно-планске документације подручја посебне намене заштићених подручја. У Војводини имамо више од шест посто заштићених природних подручја са посебним одликама, а ми се трудимо да планским документима тај простор штитимо и ставити у функцију одрживог развоја, како би био ресурс за динамичнији економски и социјални развој.

- Значајан посао Секретаријата односио се и на грађевинске дозволе за различите врсте објеката, које су издаване у законском року, што је веома важно због инвестирања у Војводини. Издвојила бих дозволе за магистралне путеве и обилазнице, рецимо око Вршца, Бачке Тополе и Малог Иђоша. Издали смо дозволе за објекте комуналне инфраструктуре, као што је регионална депонија у Сремској Митровици, али и у Суботици и Инђији где су издате локацијске дозволе. Издате су дозволе за изградњу фабрика воде у Инђији и Апатину, Сомбору, реконструкцију фабрике воде у Новом Саду, изградњу пречистача у Суботици, Темерину, Врбасу, те санацију пречистача у Руми. Изузетно су значајне активности у Панчеву, на модернизацији Рефинерије нафте, где се читав низ објеката гради или реконструише. Управо очекујемо да се припремо документација главног пројекта, како би издали грађевинску дозволу за изградњу новог "Жежељевог моста" преко Дунава, који ће имати два железничка колосека, рекла је Душанка Сремачки.

 - У сектору заштите животне средине, Секретаријат који се бави узузетно осетљивим пословима зато што морамо да кажемо да је Војводина достигла један цивилизацијски степен да је врло сензибилисана на стање животне средине,ма како нам ти резултати још увек нису довољно добри, казала је Сремачка. Али, то је једна од заслуга Секретаријата, код управљања отпадом и код мониторинга и контроле животних параметара - квалитета ваздуха, воде, земљишта. Томе доприносе и нови фондови, као што је фонд за заштићено и одрживо коришћење рибљег фонда.

Квалитет животне средине у Војводини се поправља. Један пример, навела је Сремачка, у Војводини је у 2008. години било 569 дивљих депонија. У овој години имамо за девет посто мање тих депонија. - Није довољно, али охрабрује.

Успостављено је девет региона за интегрално управљање отпадом, који подразумевају изградњу регионалних депонија са одговарајућим бројем постројења. Дата је сагласност за три регионална плана за управљање отпадом (Нови Сад, Инђија и Зрењанин) и сагласност на пет планова санације и рекултивације постојећих општинских депонија, издато је 128 дозвола за управљање отпадом и 65 за сакупљање и третман.

Секретаријат са својим буџетом подржава и локалне самоуправе у доношењу стратешких докумената и у разним активностима које су у служби побољшања квалитета животне средине. Годинама се негује сарадња са струковним организацијама и невладиним сектором.

Директор Националног парка Фрушка гора Добривој Антонић нагласио је важност доношење Мастер плана развоја Фрушке горе до 2022., којим су разрађени елементи просторног развоја и Дугорочног плана управљања Фрушком гором у наредних 10 година.

- Све планиране годишње активности су реализоване и година је била пословно успешна. Први смо израдили нацрт закона о Фрушкој гори, којим се предвиђа проширење површине Парка на 26.675 хектара. Шумским еко-системима се рационално газдовало, обављени су сви радови на заштити шума, на обнављању и неговању шума, одржавању шумских путева, произведено је више од 150 хиљада садница, рационално се газдовало популацијом дивљачи и рибљим фондом. Годину карактерише и почетак примене Закона о реституцији, и од 5.999 хектара колико треба да се врати српским манастирима, враћено је 1.827 хектара. НП Фрушка гора укључена је у активности везане за успостављање националне еколошке мреже Натура 2000. Укључени смо у више од 30, што домаћих што међународних пројеката. Започете су припреме за реализацију ИПА пројеката са Хрватском и БиХ, као и одређених пројеката према фондовима Југоисточне Европе. Наша чуварска служба је изузетно била активна ове године на очувању природних вредности, навео је Антонић.

Владимир Зеленовић, директор Завода за урбанизам Војводине навео је да је Завод је за оснивача израдио низ просторних планова: - Кад су у питању заштићена природна добра, споменуо бих Национални парк Фрушку гору, Делиблатску пешчару, Обедску бару и Царску бару. Завршава се посао на изради планова за сопецијалне резервате природе Засавица, Ковиљско-петроварадински рит и Горње Подунавље.

Претходне две године биле су у знаку израде Регионалног просторног плана Војводине, у чему је интензивно учествовало 50 радника Завода.

Завод је учествовао на јавним конкурсима и тендерима. Па су тако израђени планови инфраструктурних коридора М19 и М21, а наредне године биће завршен други велики просторни план пута М24, тзв. Банатске магистрале. Стручњаци Завода завршавају план саобраћајног коридора X од Хоргоша до Београда и од Београда до Батроваца. Урађено је низ послова на основу тендера Електромреже Србије, где је, између осталих, завршен план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 400 киловолтног далековода, од Панчева до Вршца и румунске границе. Завод ради просторно планску документацију за више од 30 локалних самоуправа у Војводини. За наредну годину Завод планира израду плана подручја реке Тисе, као просторног плана гасовода Јужни ток чији је наручилац Гаспром-њефт. Завод је учествовао и у четири велика међународна пројекта.

Према речима директорке Покрајинског завода за заштиту природе др Биљана Пањковић је навела да је ова установа током 2011. године израдила девет студија заштите на 15 посто површина Војводине и седам студија заштите у складу са усклађивањем са Законом о заштити природе. Новим студијама стекли су се услови за повећање површина под заштитом за скоро четири хиљаде хектара, односно 7,2 посто.

Вест преузета са сајта Владе АПВ

 

 

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

Informator o radu

 

Javne nabavke

 

 

   
 

Архива вести