српски / english

21. март - Дан шума

21.03.2017.

Обележавање Дана шума је почело 1971 године када је УН организација за храну и пољопривреду ФАО подржала иницијативу Европске пољопривредне конфедерације да се први дан пролећа прогласи за Светски дан шума. Циљ обележавања Дана шума је подизање свести друштва о значењу шума и унапређењу одрживог газдовања.

Шумски екосистеми заузимају највеће површине Националног парка Фрушка гора и представљају највећи извор биодиверзитета, највише им се из тих разлога даје велики значај у заштићеном природном подручју. Од 23.315,53 ха шума и шумских земљишта у Н.П.Фрушка гора, које су од 1946 године биле државно власништво, на основу Закона о реституцији имовине црквама и верским заједницама Српској православној цркви је у 2011,2012 и 2013 години враћено 3.418,80 ха.

Шуме и шумска земљишта се налазе на 8 административних и 44 катастарске општине. У вегетацијском смислу шуме Фрушке горе су сврстане у четири групе ( комплекса ) и то :

алувијално-хидрофилни типови, ксеротермни и ксеромезофилни храстови типови, мезофилни китњаково-грабови и други типови, мезофилни букови типови шума. Укупно је дефинисано преко 30 различитих типова шума, на различитим геолошким подлогама и различитим земљиштима.

Газдовање шумама је усклађено са одредбама просторног плана посебне намене подручја Фрушке горе и предвиђеним режимима и мерама заштите. Шуме су подељене у 14 газдинских јединица а газдовање се врши преко 5 радних јединица за заштиту и унапређење и то: Сремска Каменица, Беочин,Врдник, Лежимир и Ердевик.

Према њиховом пореклу највише је изданачких шума (преко 80 %) а према очуваности више од 85% су очуване састојине. Шуме Фрушке горе су претежно мешовите (79 %), а у њима је заступљено преко 50 врста дрвећа. Најзаступљеније су: сребрнолисна липа 37%, китњак19%, цер 12%, клен 9%, граб 7% и др. Укупна дрвна запремина износи више од 5,5 милиона метара кубних.Неповољне чињенице које карактеришу шуме Фрушке горе су изданачко порекло и велика старост састојина, са смањеном способношћу природног обнављања, као и измењеност екосистема. Ово је резултат различитог власништва и третмана шума у прошлости (до другог светског рата шуме Фрушке горе су биле у власништву шездесетак власника од којих су најзначајнији Српски православни манастири, властелинства, Петроварадинска имовна општина, земљишне заједнице...).

Општи циљеви газдовања шумама у Н.П. су трајно очување, заштита и унапређење, те рационално и мултифункционално одрживо коришћење, а све имајући у виду еколошки,социјални и културни значај шумских екосистема.

Oпштекорисне функције шума су:

Општа заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема

 • Очување биодиверзитета

 • Очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице

 • Ублажавање штетног дејства “ефеката стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе

 • Пречишћавање загађеног ваздуха

 • Уравнотежење водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа

 • Прочишћавање воде, снабдевање, заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом

 • Заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта

 • Стварање повољних услова за здравље људи

 • Повољан утицај на климу и пољопривредну делатност

 • Естетска функција

 • Обезбеђивање простора за одмор ирекреацију

 • Развој ловног, сеоског и еколошког туризма

 • Заштита од буке

 • Подршка одбрани земље и развоју локалних заједница

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Национални парк Фрушка гора обележио је СВЕТСКИ ДАН ШУМА заједничком акцијом са припадницима полиције и ватрогасне службе, кроз промоцију -Превенције и заштите шума од пожара-

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

 

Informator o radu

Dokumenti

 

Javne nabavke

 

 

Туристичка карта

 
 

Архива вести