српски / english

21.03.2018.

Светски дан шума

          Светски дан шума обележава се од 1971.године када је Генерална скупштина Европске пољопривредне конфедерације донела  одлуку да се први дан пролећа 21. март прогласи за Светски дан шума.  

          Шуме представљају савршене еколошке радионице, станиште многобројног живог света и велику добробит за човечанство.

          За Национални парк „Фрушка гора“ шуме су нарочито важне. Од укупне површине која износи  26672 ха, шуме и шумска земљишта обухватају око 23000 ха и представљају веома сложене екосистеме (на различитим геолошким подлогама и врстама шумских земљишта живе зељасте биљке, жбунови, дрвеће, гљиве,маховине,  инсекти, сисари, птице ....) који су значајни за очување биодиверзитета.

          У шумама Фрушке горе живи око 1500 биљних врста, 150 врста маховина,  више од 1500 врста гљива, око 200 врста птица, више од 50 врста сисара. Ту се гнезди и орао крсташ по коме је НП Фрушка гора највише препознатљив.

         Према пореклу највише је изданачких шума (преко 80%), према очуваности више од 85% шума су очуване састојине. Шуме Фрушке горе су претежно мешовите (79%), а у њима је заступљено преко 50 врста дрвећа. Најзаступљеније су сребрнолисна липа, китњак, цер, клен, граб  и др. Укупна дрвна запремина износи више од 5,5 милиона m3. Неповољне чињенице које карактеришу шуме Фрушке горе  су изданачко порекло и велика старост састојина (више од 12000 ha), са смањеном способношћу природног обнављања, као и измењеност екосистема карактерисана нестанком едификатора, храстова и букве, и доминацијом сребрнолисне липе (40%). Ово је резултат различитог власништва и третмана шума у прошлости, али и сушења храста крајем прошлог века. Шумама се газдује рационално у циљу побољшања заштите, структурне изграђености, порекла, еколошке стабилности, здравственог стања .

         Национални парк Фрушка гора тежи  да уз трајно очување, заштиту и унапређење те рационално, мултифункционално и одрживо коришћење стварно (затечено) стање преводи ка оптималном функционалном стању шума.

Значајни шумски екосистеми који се налазе у првом степену режима заштите су издвојени на  13 локалитета ( Папратски до, Стражилово, Змајевац, Краљеве столице, Равне, Јазак, Краљевац, Биклав, Суви поток, Равни брег, Дреновац, Грабић на Кестенском путу, Широки цер ).

        Очување шума посебно је важно због њихових општекорисних функција као што су: oпшта заштита и унапређење животне средине постојањем шумских екосистема, oчување биодиверзитета, oчување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице, ублажавање штетног дејства “ефеката стаклене баште“ везивањем угљеника, производњом кисеоника и биомасе, пречишћавање загађеног ваздуха, уравнотежење водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа, прочишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом, заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта, стварање повољних услова за здравље људи, повољан утицај на климу и пољопривредну делатност, естетска функција, заштита од буке, обезбеђивање простора за одмор и рекреацију, развој ловног сеоског и екотуризма и развоју локалних заједница.

         Изазивање пожара, бесправна сеча и крађа дрвета, бесправна испаша стоке и уништавање подмлатка  на површинама које се обнављају, криволов, уништавање,  сакупљање, коришћење и стављање у промет заштићених биљних врста, бацање смећа, испуштање отпадних вода, бесправно кретање моторних возила (нарочито мотоцикала) по шумским путевима, стазама или изван њих, нелегална градња објеката представљају највеће проблеме са којима су данас суочене шуме Националног парка „Фрушка гора“.

       Данашњи дан подсећа све на обавезу очувања шума и шумских екосистема  како би будућим генерацијама оставили  зеленију и здравију планету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Button Text

O nama

 

Delatnosti

 

Prirodne vrednosti

 

Kulturne vrednosti

 

Turizam

 

Mapa Fruške gore

 

Galerija

 

Kontakt

 

Linkovi

 

 

Informator o radu

Dokumenti

 

Javne nabavke

 

 

 
 

Архива вести